Wij zijn open

Fysiotherapie Mourits – Verlegh is open voor fysiotherapie behandelingen! We werken in de praktijk volgens de regels van het RIVM en de regels van onze beroepsgroep om het coronavirus tegen te gaan. Al onze therapeuten werken met persoonlijke beschermingsmiddelen en zijn er extra hygiëne maatregelen getroffen. We vragen daarnaast ook uw aandacht voor de volgende punten:

 • Wanneer u verkoudheidsklachten of koorts heeft belt u uw afspraak af
 • Het dragen van een mondkapje is verplicht in de gehele praktijk
 • Bij binnenkomst uw handen ontsmetten middels handen wassen of desinfectiemiddel
 • Houdt 1,5 meter afstand van andere patiënten
 • Geen handen schudden
 • Neem uw eigen handdoek mee naar de behandeling
 • Kom alleen naar de praktijk

Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen middels via 0182-385562 of via e-mail.

Veel gezondheid toegewenst!

Met vriendelijke groet,
Sylvia en Lisette

Home
 • Home

  Welkom op de website van Fysiotherapie Mourits-Verlegh in Schoonhoven. Bij onze praktijk aan de Jan Lutmastraat 27 in Schoonhoven kunt u terecht voor uw klachten aan het bewegingsapparaat. Heeft u bijvoorbeeld last van uw rug, een blessure aan uw knie, moeite met lopen, heeft u oedeem of ervaart u andere klachten, dan bent u bij ons aan het juiste adres! Wij behandelen ook aan huis als u niet in staat bent om naar de praktijk te komen.

  Al onze therapeuten staan ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) en zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie (KNGF) waardoor er automatisch gebruik gemaakt wordt van de ‘klachtenregeling fysiotherapie’ opgesteld door de KNGF. Meer informatie hierover en folders liggen tot uw beschikking in de wachtruimte van de praktijk. Daarnaast werken wij via de officiële Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) welke de rechten en plichten van de cliënt in de zorg beschrijft.

  Via het contactformulier op deze website kunt u ons uw vraag of opmerking sturen via de mail. Wij nemen daarna zo spoedig mogelijk contact met u op via mail of telefoon. Tevens zijn wij bereikbaar via telefoonnummer: 0182-385562 of stap gerust binnen in de praktijk.

 • Medewerkers

  Naam: Sylvia de Mooy-Mourits (11-10-1965)
  Functie: algemeen fysiotherapeut, oedemtherapeut
  Sylvia is in 1989 afgestudeerd aan de Hogeschool Midden-Nederland. Zij werkt al ruim vijftien jaar in onze praktijk. Sinds 2011 heeft zij de opleiding oedeemtherapie afgerond. Meer informatie over deze vorm van fysiotherapie vindt u rechts in het keuzemenu. Sylvia heeft daarnaast ook een specialisatie in bekkenbodemtherapie gevolgd.

  Naam: Lisette Verlegh (28-09-1992)
  Functie: algemeen fysiotherapeut, ademhalings-, bewustwordings-, ontspanningstherapeut en oedeemtherapeut
  Lisette is in 2013 afgestudeerd als algemeen fysiotherapeut aan de Hogeschool van Rotterdam. Hierdoor is zij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en behandelmethodes binnen het vakgebied van de fysiotherapeut. In oktober 2014 heeft zij een cursus “ABO (ademhaling, bewustwording en ontspanning)” gevolgd waardoor zij nieuwe kennis heeft op gedaan over stressgerelateerde problemen. In november 2017 is zij afgestudeerd als gespecialiseerd oedeemtherapeut aan de NPI waardoor de praktijk twee oedeem fysiotherapeuten in huis heeft.

 • Fysiotherapie

  Fysiotherapie is een behandelmethode voor klachten aan uw spieren, banden, gewrichten en zenuwen, ofwel uw bewegingsapparaat. Bij uw eerste afspraak vormt onze fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten, door u eerst te onderzoeken en vragen te stellen. Vervolgens stelt onze fysiotherapeut samen met u een behandelplan op.

  Dit behandelplan is maatwerk. Elk mens is anders, elke klacht is anders en elk lichaam reageert anders. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht en de ernst ervan. Naast het behandelen van klachten besteden we ook veel aandacht aan het voorkomen van terugkeer van uw klachten.

  Een fysiotherapeutische behandeling duurt een half uur tot een uur, en kan bestaan uit adviseren, informeren, oefenen en sturen van bewegingen, coordinatieoefeningen, spierkrachttraining, het voorzien in hulpmiddelen en/of massage.

 • Oedeemtherapie

  De definitie van oedeem is: een abnormale ophoping van weefselvocht. Oedeem oftewel lymfoedeem is een zichtbare zwelling door toename van vocht. Dit kan zich over het hele lichaam manifesteren of in ledematen. Dit laatste komt vaker voor dan het eerste. Het vocht hoopt zich op doordat er een storing zit in het lymfsysteem.

  Dit systeem is te vergelijken met de bloedsomloop, maar dan met name in de huid. Er bevinden zich lymfknopen op essentiële punten, zoals in de oksel en lies. Wanneer deze knopen aangedaan zijn of verwijderd zijn, is de doorgang om vocht af te voeren gestremd. Ze zijn te vergelijken met een groot kruispunt. Wanneer het kruispunt opgebroken is of afgesloten door het verkeer ontstaan er files op de wegen er naar toe.

  Het lymfvocht wat door ons hele lichaam circuleert stagneert voor die knopen en hoopt zich op tot een zichtbare zwelling. Ook kunnen de kleinere, maar niet minder belangrijke lymfvaten niet goed functioneren. Daarbij is druk in de weefsels van ons lichaam een belangrijk gegeven.

 • Fotogalerij

 • Contact

  Fysiotherapiepraktijk Mourits-Verlegh
  Jan Lutmastraat 27
  2871 WL Schoonhoven
  Nederland
  Telefoon: 0182 385562


 • Privacy Statement

  Fysiotherapie Mourits-Verlegh hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Mourits-Verlegh houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

  Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

  Verwerking van persoonsgegevens van patiënten

  Persoonsgegevens en medische gegevens van patiënten worden door fysiotherapie Mourits-Verlegh verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

  • Het kunnen opstellen van een behandelplan;
  • De fysiotherapeutische behandeling in te zetten;
  • De uitgevoerde behandeling te kunnen declareren bij de desbetreffende zorgverzekeraar

  Grondslag voor deze gegevens is:

  • De overeengekomen fysiotherapeutische opdracht;
  • Het verwerken van de financiële afhandeling van deze opdracht

  Voor de bovenstaande doelstellingen zal Fysiotherapie Mourits-Verlegh de volgende persoonsgegevens/medische gegevens van u vragen:

  • BSN nummer;
  • Identificatie bewijs in de vorm van ID-kaart/paspoort/rijbewijs nummer;
  • Registratie nummer zorgverzekeraar;
  • Geslacht;
  • Geboortedatum;
  • Huisarts;
  • Geslachtsnaam;
  • Achternaam partner;
  • Roepnaam;
  • Voorletters;
  • NAW gegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mail adres;
  • Huidige medische gegevens en klachten;
  • Voorgaande medische gegevens en klachten;
  • Medicatie

  Uw persoonsgegevens worden door fysiotherapie Mourits-Verlegh opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar (zie bewaarbeleid)

  Verstrekking aan derden

  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • Het uitbreiden van het medische behandelplan;
  • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
  • Het verzorgen van genoodzaakt kwaliteitsonderzoek vanuit de zorgverzekeraar

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

  Binnen de EU

  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

  Minderjarigen

  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  Bewaartermijn

  De praktijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Wanneer patiënten uit behandeling worden genomen is het wettelijk verplicht om deze gegevens nog zeven jaar te bewaren. Na deze zeven jaar worden de gegevens vernietigd.

  Beveiliging

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  Alle personen die namens fysiotherapie Mourits-Verlegh van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

  • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Rechten omtrent uw gegevens

  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen.

  Fysiotherapie Mourits-Verlegh
  Jan Lutmastraat 27
  2871 WL Schoonhoven
  0182-385562
  info@fysiotherapiepraktijk-schoonhoven.nl

  Ten name van: Sylvia Mourits & Lisette Verlegh

Fysiotherapiepraktijk Mourits-Verlegh
Jan Lutmastraat 27 | 2871 WL Schoonhoven | NL
Telefoon: 0182-385562
E-mail: info@fysiotherapiepraktijk-schoonhoven.nl